Bibliotheekregelement

Vestigingen: Bibliotheek Kampen
                       Bibliotheek IJsselmuiden

Ingeschreven KvK dossier nr.: 40059322 

Directeur - bestuurder: De directeur - bestuurder van de Stichting Openbare Bibliotheek Kampen (de Bibliotheek Kampen) 

Geldig legitimatiebewijs: Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldig rijbewijs, paspoort, verblijfsdocument of                identiteitskaart     

Materialen: Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, compact    discs, cd-rom’s, dvd’s, luisterboeken, e-books e.d.

Lener: De abonnee die op grond van een bruikleenovereenkomst met Bibliotheek Kampen, die door inschrijving tot stand is  gekomen, gebruik kan maken van de door de Bibliotheek  Kampen aangeboden diensten, die horen bij het door de abonnee afgesloten abonnement.

Wettelijk vertegenwoordiger:Ouder, verzorger e.d.

Tarieven en leenvoorwaarden:Jaarlijks afzonderlijk vast te stellen geldende tarieven en geldende leenvoorwaarden die zijn opgenomen in een        folder en staan vermeld op de website van de Bibliotheek Kampen.

Klachtenprocedure: De Klachtenprocedure de Bibliotheek Kampen, versie mei 2018.

Artikel 1: algemene bepalingen
1.    Iedere bezoeker kan tijdens de openingstijden van de Bibliotheek Kampen zonder te betalen verblijven in de publieksruimtes, de aanwezige materialen raadplegen, informatie vragen en exposities bezichtigen.
2.    Iedere bezoeker van de Bibliotheek Kampen dient onderhavig reglement en de geldende huisregels na te leven.
3.    Om materialen te kunnen lenen is een inschrijving bij de Bibliotheek Kampen noodzakelijk. Eventuele kosten die aan de inschrijving verbonden zijn, staan vermeld in de tarievenlijst. De geldende regels voor inschrijving zijn weergegeven onder artikel 2 van dit reglement.

Artikel 2: inschrijving en duur van de overeenkomst
1.    Iedereen kan als lener bij de Bibliotheek Kampen worden ingeschreven, waardoor tussen de Bibliotheek Kampen en de lener een bruikleenovereenkomst tot stand komt, hierna te noemen: “overeenkomst”, waarbij de lener op basis van het door hem afgesloten abonnement gerechtigd is gebruik te maken van de door de Bibliotheek Kampen aangeboden faciliteiten die aan de lener op basis van zijn abonnement zijn voorbehouden.
2.    Na inschrijving zal aan de lener een lenerspas worden afgegeven, welke slechts aan de lener de bevoegdheid geeft op basis van deze pas materialen te lenen. Een pas is persoonlijk gebonden en mag derhalve niet aan een derde worden overgedragen. Indien gewenst kan onder bepaalde voorwaarden een gratis partnerpas worden aangevraagd.Een met behulp van een smartphone gefotografeerde pas is niet rechtsgeldig.
3.    Inschrijving van personen jonger dan veertien (14) jaar kan slechts in aanwezigheid en/of met toestemming van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger en gebeurt op vertoon van een geldig  legitimatiebewijs.
4.    Inschrijving van personen van veertien (14) jaar en ouder gebeurt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
5.    Minderjarigen die ouder zijn dan veertien (14) jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger verondersteld, doordat voor het aangaan van de overeenkomst geldt dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van zijn leeftijd deze zelfstandig verricht.
6.    Bij het aangaan van de overeenkomst ontvangt elke lener, al dan niet via diens wettelijk vertegenwoordiger, een geldig exemplaar van de tarieven en leenvoorwaarden. Het Reglement Bibliotheek Kampen is in te zien op de website of te bevragen bij Klantenservice van de Bibliotheek Kampen.
7.    Door zich in te laten schrijven verklaart de lener bekend en akkoord te zijn met de toepasselijkheid van het Reglement Bibliotheek Kampen, de tarieven en de leenvoorwaarden op de overeenkomst,  alsmede de inhoud hiervan.
8.    De overeenkomst geldt voor de termijn van één jaar, ingaande op de dag van inschrijving. Deze termijn wordt hierna ook wel het contributiejaar genoemd.
9.    De  overeenkomst wordt na afloop van het eerste jaar stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
10.  In het geval de contributietarieven en overige tarieven gedurende het jaar, dus ook gedurende het eerste jaar waarvoor de overeenkomst is aangegaan, worden gewijzigd, wordt op het moment dat bij geen tariefwijziging de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd zou worden verlengd, een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan tegen nieuwe voorwaarden en tarieven. Met betaling van de op basis van deze nieuwe overeenkomst verschuldigde contributie verklaart de lener zich akkoord met de nieuw geldende tarieven en voorwaarden, welke in beide vestigingen ter inzage liggen en op de website vermeld staan.
11.  In het geval de lener niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven en/of volledige betaling hiervan voorafgaand aan het contributiejaar achterwege laat en bovendien de overeenkomst niet op de in lid 14 weergegeven wijze door de lener is opgezegd, is  de Bibliotheek Kampen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Bij opzegging door de Bibliotheek Kampen is de lener gehouden binnen veertien (14) dagen na opzegging de materialen van de Bibliotheek Kampen aan de Bibliotheek Kampen te retourneren en eventueel bij de Bibliotheek Kampen openstaande bedragen te voldoen.
12.  Indien de lener verzuimt de materialen aan de Bibliotheek Kampen te retourneren en/of de openstaande bedragen te voldoen, zal de Bibliotheek Kampen na sommatie van de lener om alsnog binnen 14 dagen hiertoe over te gaan, de vordering op de lener ter incasso aan een incassobureau uitbesteden. De met de incasso gemoeide kosten komen voor rekening van de lener.
13.  Opzegging door de lener geschiedt bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, in het eerste jaar van de overeenkomst tegen de dag waarop de overeenkomst voor onbepaalde tijd zou worden verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Na de verlenging  van de overeenkomst voor onbepaalde tijd is deze te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 2a: Partnerpas
1.    Alleen een houder van een Top-abonnement kan een gratis partnerpas aanvragen voor zijn of haar partner.
2.    Een partnerpas is een extra pas die is gekoppeld aan het lidmaatschap van de hoofdlener. De hoofdlener blijft te allen tijde verantwoordelijk voor (het gebruik van) de partnerpas en het op de partnerpas geleende materiaal.
3.    Alle in dit reglement genoemde zaken zijn ook voor de partnerpas van toepassing.
4.    De leenvoorwaarden voor de partnerpas staan in de folder tarieven en leenvoorwaarden en op de website van de Bibliotheek Kampen

Artikel 3: contributietarieven en overige tarieven
1.    De directeur – bestuurder stelt jaarlijks de tarieven vast.
2.    Wijziging van de tarieven wordt ten minste één maand voor de datum van de inwerkingtreding door de Bibliotheek Kampen bekendgemaakt.
3.    De nieuw vastgestelde tarieven staan vermeld in een in beide vestigingen van de Bibliotheek Kampen verkrijgbare en ter inzage liggende folder en op de website van de de Bibliotheek Kampen.
4.    Op grond van de overeenkomst is de lener gehouden de contributie voor aanvang van het contributiejaar volledig te betalen. Indien men enige tijd geen gebruik heeft gemaakt van de Bibliotheek Kampen, levert dit nimmer een reden op tot vrijstelling van betaling van de contributie over die desbetreffende periode.
5.    In geval van opzegging van de overeenkomst nadat het eerste jaar is verstreken, vindt restitutie plaats van de contributie die voor het lopende contributiejaar vooruit is betaald. De restitutie wordt berekend naar rato van het aantal maanden van het contributiejaar dat resteert na de datum waartegen is opgezegd.
6.    In het geval de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de Bibliotheek Kampen wordt deze met de restitutie verrekend.
7.    In het geval van overschrijving zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 van onderhavig reglement is er over de termijn waarover elders contributie is betaald, geen contributie verschuldigd.
8.    In geval van overlijden vindt restitutie van vooruit betaalde contributie plaats vanaf het moment van overlijden.

Artikel 4: adreswijziging
1.    Een adreswijziging en/of naamsverandering dient door de lener tijdig en bij voorkeur schriftelijk of via e-mail aan de Bibliotheek Kampen te worden medegedeeld. De lener kan ook zelf een aantal gegevens wijzigen via de website.
2.    Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van wijzigingen van bijvoorbeeld adres, naam, e-mailadres etc. zijn geheel voor rekening en risico van de lener.


Artikel 5: vermissing of beschadiging van de lenerspas
1.    De lener is verantwoordelijk voor het gebruik van de lenerspas. De lener zal de lenerspas zorgvuldig en verantwoord gebruiken en bewaren.
2.    Bij vermissing van de in het kader van de overeenkomst aan de lener afgegeven lenerspas, dient hiervan onmiddellijk melding te worden gedaan bij de Bibliotheek Kampen. De pas wordt dan door de Bibliotheek Kampen geblokkeerd.
3.    De lener of diens wettelijk vertegenwoordiger is en blijft volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, verlies, diefstal en andere vormen van het in ongerede raken van de lenerspas zolang de in lid 2 van dit artikel bedoelde melding niet is gedaan.
4.    Bij vermissing of beschadiging van de lenerspas is het op verzoek van de lener mogelijk, na melding zoals omschreven in lid 2 van dit artikel en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, dat de Bibliotheek Kampen een nieuwe lenerspas aan hem/haar afgeeft. Voor deze duplicaatpas berekent de Bibliotheek Kampen de kosten door. Het tarief van de duplicaatpas staat vermeld in het tarievenoverzicht op de website.
5.    Indien een vermiste lenerspas of internetpas alsnog wordt teruggevonden, is geen restitutie van de in rekening gebrachte vergoeding zoals bedoeld in lid 4 mogelijk.

 

Artikel 6: verlenging van de geldigheidsduur van de lenerspas
1.    De lenerspas wordt bij stilzwijgende verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd zoals omschreven in artikel 2 lid 10 automatisch verlengd.
2.    Na ontvangst van de betaling van de contributie voorafgaand aan het contributiejaar wordt het abonnement automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.
3.    Verlenging van het abonnement van de lener die op grond van de overeenkomst gratis gebruik maakt van de door de Bibliotheek Kampen aangeboden faciliteiten, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

Artikel 7: beëindiging van de overeenkomst

1.  De overeenkomst eindigt:a.    door schriftelijke opzegging door de lener, welke tenminste één maand voor de datum waartegen de overeenkomst wordt opgezegd door de Bibliotheek Kampen is ontvangen;
b.    door opzegging door de Bibliotheek Kampen zoals omschreven in artikel 2 lid 12 van dit reglement;c.    door schorsing dan wel definitieve ontzegging van de lener door de directeur-bestuurder of door de teamleider, zoals omschreven in artikel 16 van dit reglement. Opzegging in de eerste contractperiode geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde contributiegelden;d.    door overlijden van de lener.

Artikel 8: lenen en terugbrengen
1.    Voor het lenen en verlengen van materialen dient men in het bezit te zijn van een geldige lenerspas.
2.    De directeur – bestuurder stelt het maximaal aantal te lenen materialen vast. Dit aantal is opgenomen in de folder tarieven en leenvoorwaarden en is in te zien op de website.
3.    De lener is zelf verantwoordelijk voor correcte registratie van de ingeleverde en uitgeleende materialen.
4.    Bij uitgifte wordt op verzoek een bon verstrekt met een overzicht van de geregistreerde materialen.
5.    Leden jonger dan 12 jaar mogen geen volwassen fictie lenen. De Bibliotheek Kampen houdt zich hierbij aan de Kijkwijzer van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM).

Artikel 9: auteursrecht
1.   Voor de materialen die in de collectie van de Bibliotheek Kampen aanwezig zijn en vallen onder de Auteurswet 1912 geldt dat de lener zich hierbij dient te houden aan de bepalingen van deze auteurswet. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de lener. Bij niet-nakoming van deze bepalingen door de lener en/of misbruik door de lener, is de lener aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade. Bij het niet nakomen van deze bepalingen worden alle kosten op de lener verhaald.

Artikel 10: uitleentermijn
1.    De directeur – bestuurder stelt jaarlijks de uitleentermijn vast. Deze termijn is nader uitgewerkt en vastgesteld in het overzicht tarieven en leenvoorwaarden.
2.    Indien men de uitleentermijn wenst te verlengen, dan dient dit uiterlijk te gebeuren op de dag dat de uitleentermijn verstrijkt.
3.    Verlenging van de uitleentermijn is niet mogelijk indien een materiaal door een andere lener is gereserveerd of al tweemaal is verlengd.
4.    Wanneer de lener, na twee herinneringen niet heeft gereageerd, wordt het recht om te lenen opgeschort totdat de lener aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij inschakeling van een incassobureau zijn alle kosten van invordering en overige schade voor rekening van de lener zonder enig recht op verrekening of korting. 

Artikel 11: telaatgeld
1.    Bij overschrijding van de leentermijn wordt er ‘telaatgeld’ per geleend materiaal in rekening gebracht.
2.    Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, brengt de Bibliotheek Kampen eveneens ‘telaatgeld’ in rekening.
3.    De hoogte van het bedrag aan ‘telaatgeld’ is nader uitgewerkt en vastgesteld in het overzicht tarieven en leenvoorwaarden.

Artikel 12: reserveringen
1.    Materiaal uit de eigen collectie én materiaal dat niet in de eigen collectie van de Bibliotheek Kampen is opgenomen, maar wel elders aanwezig is, kan worden gereserveerd.
2.    Voor materialen geleverd door bibliotheken buiten Overijssel, wordt een vergoeding berekend.
3.    Wanneer de gereserveerde materialen beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. Na ontvangst van bericht dienen de materialen binnen de afgesproken tijd geleend te worden.
4.    Voor niet (tijdig) afgehaalde reserveringen brengt de Bibliotheek Kampen een bedrag in rekening.

Artikel 13: gebruik van de materialen
1.    De lener dient de (geleende) materialen van Bibliotheek Kampen met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
2.    Ook de overige materialen van de Bibliotheek Kampen, c.q. van de Stadskazerne, dient de lener alsmede de bezoeker  uiterst zorgvuldig en slechts overeenkomstig de bestemming van de materialen te gebruiken.
3.    Het is niet toegestaan de materialen van de Bibliotheek Kampen aan derden te verhuren dan wel in gebruik te geven.
4.    De aan de lener uit te lenen materialen worden in goede staat aan de lener ter beschikking gesteld. Voordat de lener de materialen leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Geconstateerde beschadigingen en/of verontreinigingen dienen voordat de materialen geregistreerd worden, gemeld te worden bij Klantenservice.
5.    De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van de geleende materialen gedurende de uitleentermijn. Reparatiekosten en/of vervangingskosten van de beschadigde en/of verontreinigde materialen dienen door de (aansprakelijke) lener vergoed te worden.
6.    Ook voor de overige materialen van de Bibliotheek Kampen die door de lener dan wel een bezoeker van de Bibliotheek Kampen worden geraadpleegd/gebruikt, geldt dat de gebruiker aansprakelijk is voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van deze materialen gedurende het gebruik. Reparatiekosten en/of vervangingskosten van de beschadigde en/of verontreinigde materialen dienen door deze (aansprakelijke) gebruiker vergoed te worden.
7.    Beeld & Geluid materialen worden uitsluitend uitgeleend voor particulier gebruik en/of educatieve doeleinden. De aansprakelijkheid voor mogelijke schade ten gevolge van het niet gebruiken van deze materialen overeenkomstig de hiervoor genoemde bestemming, ligt bij de lener.
8.    De Bibliotheek Kampen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van audiovisuele materialen. Indien apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van audiovisuele materialen is de Bibliotheek Kampen onder geen enkele voorwaarde gehouden tot vergoeding van de geleden schade. 

Artikel 14: vermissing van materialen
1.    Indien de lener de door hem geleende materialen vermist, dient dit direct aan de Bibliotheek Kampen te worden meegedeeld.
2.    Bij vermiste materialen kunnen administratie- alsmede vervangings- en inwerkkosten bij de lener in rekening worden gebracht, volgens de vastgestelde tarieven.
3.    Indien vermiste materialen alsnog teruggevonden worden, zal geen restitutie van de in lid 2 omschreven administratie- en vervangingskosten plaatsvinden.
4.    Indien een lener niet voldoet aan de in lid 2 van dit artikel omschreven betalingsverplichtingen, kan zijn recht om te lenen tijdelijk opgeschort worden totdat aan de verplichting is voldaan. Bij inschakeling van een incassobureau zijn alle kosten en (overige) schade voor rekening van de lener.

Artikel 15: betalingsvoorwaarden contributie
1.    Contributiebedragen dienen voor aanvang van het contributiejaar volledig betaald te zijn, tenzij de Bibliotheek Kampen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contributieperiode schriftelijk bericht van opzegging heeft ontvangen.
2.    In het geval niet over is gegaan tot tijdige betaling van de contributie zal de Bibliotheek Kampen overgaan tot blokkering van de lenerspas. Indien de lener verzuimt alsnog te betalen, is de Bibliotheek Kampen gerechtigd de inning van de contributie, vermeerderd met de administratiekosten, ter incasso aan een incassobureau uit te besteden. De met de incasso gemoeide kosten komen voor rekening van de lener.

Artikel 16: ontzegging toegang/uitsluiting uitlening
1.    De Bibliotheek Kampen kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de Bibliotheek Kampen ontzeggen bij overtreding van dit reglement of op grond van orde verstorend gedrag in een vestiging van de Bibliotheek Kampen.
2.    Bevestiging van de ontzegging en/of uitsluiting geschiedt bij aangetekende brief aan de lener door de directeur - bestuurder.
3.    De Bibliotheek Kampen is een openbare en educatieve omgeving. Aanstootgevend gedrag is in de Bibliotheek Kampen niet toegestaan en kan na waarschuwing leiden tot een ontzegging van de toegang in alle vestigingen van de Bibliotheek Kampen.

Artikel 17: klachtenregeling
1.    De lener heeft de mogelijkheid een klacht over de Bibliotheek Kampen in te dienen overeenkomstig de Klachtenprocedure.
2.    In de Regeling Klachtenprocedure staat de procedure voor het indienen en het behandelen van een klacht beschreven. Deze klachtenregeling kan de lener bij Klantenservice van de Bibliotheek Kampen bevragen en staat vermeld op de website.
3.    Tijdens de periode van behandeling van de klacht blijft het besluit of de maatregelen waarop de klacht betrekking heeft, gehandhaafd.

Artikel 18: overige bepalingen
1.    De Bibliotheek Kampen is niet aansprakelijk voor eigendommen van de lener die in de boeken, in andere materialen of in een vestiging van de Bibliotheek Kampen worden achtergelaten.
2.    Bezoek aan een vestiging van de Bibliotheek Kampen en gebruik van apparatuur binnen geschiedt voor eigen rekening en risico. De Bibliotheek Kampen aanvaardt ter zake daarvan geen aansprakelijkheid. Voor schade aan eigendommen en bezittingen van een vestiging, veroorzaakt door handelen, niet handelen en/of onjuist of onzorgvuldig handelen van een bezoeker, is deze bezoeker aansprakelijk. Bezoeker verplicht zich jegens de vestiging deze schade op eerste verzoek van de directeur – bestuurder te vergoeden en binnen 14 dagen na dit verzoek te voldoen zonder enig recht op korting of verrekening.
3.    Behoudens blindengeleide- of hulphonden zijn dieren niet toegestaan c.q. verboden in elke vestiging van de Bibliotheek Kampen.
4.    Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
5.    Medewerkers van de Bibliotheek Kampen hebben het recht bezoekers te vragen de inhoud van hun tas te laten zien.
6.    In geval van het vermoeden van diefstal schakelt de Bibliotheek Kampen altijd de politie in. Bij vastgestelde diefstal doet de Bibliotheek Kampen hiervan aangifte.
7.    Leden- en uitleengegevens worden door de Bibliotheek Kampen uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt, met uitzondering van de situatie weergegeven in het hiernavolgende lid 10.
8.    Alleen in geval politie en/of justitie een beroep doen/doet op de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens (WBVG) is de Bibliotheek Kampen gehouden leden- en uitleengegevens te verstrekken.
9.    In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur - bestuurder.

Artikel 19: wijziging en intrekking van dit reglement
1.  Wijziging en/of intrekking van dit reglement is voorbehouden aan de directeur - bestuurder.
2.  Ingeval van wijziging van het reglement wordt de gewijzigde tekst bekendgemaakt op de website.

Artikel 20: inwerkingtreding van dit reglement
Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen vande Bibliotheek Kampen

Oudestraat 216
8261 CA
Kampen 1 mei 2018