Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

“Mag het een onsje meer zijn?”

Voor sommige ouders en kinderen zetten we graag een stapje extra. Omdat we ons zorgen maken om de taalontwikkeling van deze kinderen of omdat de ervaring leert dat voor hen de drempel om de Bibliotheek binnen te stappen (te) hoog is. Deze kinderen en hun ouders bereiken we alleen dankzij goede samenwerking met diverse partners.

De aanpak van laaggeletterdheid is voor ons een speerpunt. Voor volwassenen biedt het team Participatie met het Taalpunt een plek waar mensen kunnen werken aan het verbeteren van hun taalvaardigheid. Als team Jeugd en Educatie proberen we laaggeletterdheid te voorkomen. In de ‘gezinsaanpak’ komen deze twee lijnen samen. Om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken, ondersteunen we ouders bij het vormgeven van een positieve leesopvoeding thuis.

 

gezinsaanpak

 

 BoekStartcoach (0-4 jaar)

In 2019 is de relatief nieuwe functie BoekStartcoach verder uitgebouwd. Hierbij werken we samen met de GGD en de kinderopvang. BoekStartcoach Irma Hollander houdt eens per week spreekuur in de Stadskazerne en eens per maand in het Kulturhus in IJsselmuiden. Ook geeft ze elke laatste woensdag van de maand een workshop over digitaal voorlezen tijdens de BoekStartochtenden en verwijst naar relevante digitale sites en apps.

Sinds 2019 komt Irma echter ook letterlijk naar mensen toe. In nauwe afstemming met de medewerkers van het consultatiebureau brengt zij huisbezoeken aan laagtaalvaardige gezinnen. Zij neemt het BoekStartkoffertje mee en geeft advies passend bij de situatie en vragen van het betreffende gezin. En zij verwijst zij ook door ons aanbod dat ouders kan ondersteunen zoals de BoekStartochtenden en het Taalpunt of naar geschikt/passend aanbod van onze samenwerkingspartners.

Meer lezen? In de BoekStart-nieuwsbrief voor professionals verscheen een interview met Irma.

 

 

VoorleesExpress (2-8 jaar)

 voorleesexpress kampen

Ook met de VoorleesExpress komen we bij gezinnen achter de voordeur. Samenwerkingspartners zijn hier onder meer de GGD, kinderopvang, basisscholen en logopedisten. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen tussen de 2 en 8 jaar waarvan de ouders moeite hebben de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.

Een vrijwilliger komt wekelijks thuis voorlezen gedurende een periode van 20 weken. De vrijwilliger laat ouders en kinderen zien hoe leuk taal en lezen kunnen kan zijn en zoekt samen met hen naar een manier om taal en lezen dat een vaste plek te geven in het gezin, bijvoorbeeld door het creëren van een voorleesritueel. De gezinnen worden aangemeld door toeleiders.

In 2019 ging projectleider Irma Hollander bij ieder gezin dat werd aangemeld op huisbezoek voor een intakegesprek. Zo ontstaat een beter beeld hoe en waarmee we het gezin het beste kunnen ondersteunen. Ook deze gezinnen verwijst Irma soms door naar aanvullend aanbod van de Bibliotheek of van onze partners.

In 2019 werd aan 42 kinderen voorgelezen door 21 voorlezers. Er was 1 vrijwillige coördinator. Vier voorlezers waren ook actief als taalcoach in hetzelfde gezin.

QuoteVoorleesExpress Nieuw

 

Voorleestrajecten

 Meer lezen? Klik hier.

 

BoekenBas/Boekenpret en Voorleesfeesten (3-5 jaar)

BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder voorleestraditie. Jaarlijks schaffen we enkele prentenboeken in veelvoud aan, zodat deze tegelijk uitgeleend kunnen worden aan een hele kleuterklas of peutergroep.

Bij enkele van deze titels hebben de (voor)leesconsulenten in 2019 zogenaamde ‘Voorleesfeesten’ ontwikkeld. Deze workshops zijn bedoeld om ouders te inspireren en te motiveren thuis voor te lezen. In aanwezigheid van de ouders wordt het prentenboek door de (voor)leesconsulent voorgelezen (voorbeeldgedrag) en vervolgens uitgespeeld met de kinderen. Ouder en kind krijgen het boek na afloop mee naar huis, met een speelontdekboek dat tips bevat voor het voorlezen en de verwerking van het boek.

Ook deze gezinnen verwijst Irma soms door naar aanvullend aanbod van de Bibliotheek of van onze partners.

In 2019 werden er op diverse scholen en locaties voor kinderopvang in totaal 36 voorleesfeesten georganiseerd.

Een mooie impressie van een Voorleesfeest werd gepubliceerd in de Brug en de Koggecourant: https://www.bibliotheekkampen.nl/nieuws/1129-kleuters-smullen-van-vechtende-eekhoorns met foto's van Attest Communicatie.

AnneLeestVoor2
 

Ouderpartnerschap binnen de doorgaande lijn dBos (0-6 jaar)

Op vier scholen met een inpandige of naastgelegen kinderopvang wordt geëxperimenteerd met een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar in de werkwijze van de Bibliotheek op school. Op twee van deze locaties werd dit gecombineerd met het project ‘Een punt hebben!’ in de wijk Brunnepe [Link volgt z.s.m.].

De voorleesconsulent is op deze locaties de verbindende factor en trekt samen met de voorleescoördinator van de kinderopvang enerzijds en de leescoördinator van de school en leesconsulent anderzijds op om voorleesplezier voor kinderen van 0 tot 6 jaar te stimuleren. Ouderpartnerschap is daarbij speerpunt: dus hoe kunnen we ouders zo goed mogelijk ondersteunen in de belangrijke rol die zij thuis hebben voor de taalontwikkeling van hun kind(eren)?

dbos0 6

 

Op deze locaties werd in 2019 ingezet op het:

-     Uitbreiden van de schoolbibliotheek naar een volwaardige collectie voor 0-12 jaar;

-     Lenen voor thuis, minimaal voor de 0-4 jarigen (in Brunnepe voor 0-12 jaar);

-     Werken aan een gezamenlijk voorleesbeleid;

-     Bereiken van laagtaalvaardige gezinnen, bv: door het investeren in individueel contact met ouders, een individueel voorleesadvies, voorbeeldgedrag, activiteiten rondom voorlezen, stimuleren van voorlezen thuis, laagdrempelige toegang tot boeken, doorverwijzen van gezinnen naar VoorleesExpress, BoekStartochtenden, Taalpunt, Kinderzwerfboek etc.

Daarnaast namen de betreffende locaties deel aan de pilot van de nieuwe monitor die landelijk ontwikkeld wordt voor ‘integrale kindcentra’. Hierbij worden er extra vragen, die gericht zijn op de samenwerking tussen kinderopvang en school, toegevoegd aan de monitor dBos en de monitor BoekStart-monitor. Bibliotheek Kampen is betrokken bij de ontwikkeling van de monitor en de eerste testfase. De resultaten zullen rond mei 2020 beschikbaar zijn.

 

Meer weten? Kijk dit filmpje over de rol van de voorleesconsulent:

 

 

TerugNaarHetJaarverslag2019